Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

04.

The Little Hurt.

Quick Sketch.
2013. Jun 5th.
with BambooPaper Note Book.


"I miss you.."


"Waiting.."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét